close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
دانلود پروژه مالی حسابداری با موضوعات حسابداری دولتی
loading...

دانلود رایگان پروژه مالی حسابداری

دنلود رایگان پروژه مالی حسابداری و پایان نامه های حسابداری با موضوعات حسابداری دولتی و بودجه و روش های حسابداری موسسات و ادارات دولتی ، پروژه و پایان نامه رایگان حسابداری برای کاردانی و کارشناسی، ارشد

حداکثر سازی سود ، این شعاری است که بر مبنای آن پارادایمها ، تئوری ها و مدلهای گوناگونی در عرصه نظام دانش در حوزه مدیریت و حسابداری عنوان شده است. بر مبنای این پیش فرض عناصری مورد توجه و تمرکز اندیشمندان قرار می گرفت که سیستم روابط را فقط بر مبنای حداکثر سازی سود تنظیم می نمود .از سال ۱۹۵۰ با پیدایش تفکراتی نو مبنی بر خلق ارزش ،توجه و تمرکز بر پیاده سازی الگوهای ارزش در سازمان ،توسعه روز افزون شبکه کسب و کار ، افزایش رقابت و رشد ابزار های تکنولوژی ،مسیر مدیریت بنگاههای اقتصادی را به سمتی سوق می داد که دیگر ابزار های مدیریت گذشته توان مقابله با صنعت های در حال رشد و فضاهای جدید رقابتی را نداشت.برای دانلود پروژه مالی حسابداری به ادامه مطلب بروید .

 

سرمایه فکری اوین بار در سال ۱۹۶۲ توسط فریتز مچلاپ مطرح شد پس از آن در سال ۱۹۶۹ جان کنت گالبرایت اصطلاح سرمایه فکری را به کار برد در اوایل دهه ۱۹۸۰ ایده عمومی ارزش ناملموس (که اغلب ”سرقفلی“ نامیده می شد) را ایتامی مطرح کرد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ انقلاب اطلاعات شکل گرفت و شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار به طور چشمگیری برای بسیاری از شرکتها افزایش یافت. درهمین حین، کتابی پیرامون استخراج ارزش از نوآوری توسط آقای تیس انتشاریافت….

در مقاله حاضر سعی نمودم بعد از تعاریف جامع و کاملی از حسابداری زیست محیطی و رابطه حسابداری و محیط زیست و انواع ان.مروری بر تارخچه ان و در ادامه فرایند تسهیم هزینه ان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این بررسی نشان می دهد حسابداری زیست محیطی در شرکت های بزرگ و کوچک.صنایع مختلف.بخش های تولیدی یا خدماتی و در مقیاس های بزرگ یا کوچک و بر اساس روش های منظم و سیستماتیک و بر اساس مبانی مورد نیاز حتی در روش های پیشرفته ای نظیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت مدیریت.مدیریت کیفیت جامع به کار گرفته شود همچنین بررسی های مزبور نشان می دهد امروزه عملکرد زیست محیطی یکی از عوامل خیلی مهم در ارزیابی موفقیت شرکت هاست و توجه به فرایندها و محصولات منطبق با شرایط زیست محیطی مزایای رقابتی بسیار مهم برای شرکت ها به وجود اورد. برای دانلود این پروژه مالی حسابداری به ادامه مطلب بروید .

 

مقدمه پایان نامه حسابداری سبز

در عصر حاضر با توجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجارت جهانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتها ودستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب محبوبیت جاری مجبور به تحمل هزینه ای زیست محیطی بوده و از سوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملکرد خاص حفاظت از محیط زیست ناچار به کاهش هزینه های مزبور هستند…..

بیان مساله در پایان نامه رشته حسابداری

حسابداری محیط زیست کاربردهای متفاوتی دارد که ازجمله می توان حسابداری درآمد ملی، حسابداری مالی و یا حسابداری مدیریت را نام برد، درحالی که حسابداری درآمد ملی از دیدگاه یک مقیاس اقتصاد ملی به منابع و مصارف طبیعی نگاه می کند لیکن حسابداری مالی از نگاه استفاده کنندگان گزارشهای مالی به جهت تصمیم گیری و ارائه مسئولیتهای عمومی موضوع را بررسی می کند و بالاخره حسابداری مدیریت به عنوان یک سیستم اطلاعاتی با هدف پشتیبانی تصمیمات مدیریتی به موضوع نگاه می کند….

خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد.برای دانلود پروژه مالی حسابداری به ادامه مطلب بروید .

 

چکیده پروژه مالی خصوصی سازی صنعت بیمه

در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود که در گذر از فضای دولتی حاکم بر صنعت بیمه کشور به سمت فضای رقابتی و به بیان دیگر گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن عنوان زمینه های آزادسازی در این صنعت، ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ای، به چه نحو تغییر پیدا خواهد کرد. در این تحقیق فرض بر این است که آزادسازی و تسهیل مقررات به منظور حضور شرکتهای بیمه خصوصی فراهم می باشد و ما بدنبال تغییرات در ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری ها می باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مفاهیم خصوصی سازی و اهداف آن، خلاصه ای از عملکرد شرکتهای بیمه دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا را بررسی کردیم و همچنین به بررسی تجارت خصوصی سازی در کشورهای منتخب پرداختیم…..

چکیده پروژه مالی حسابداری

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪان از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ  ﻣﻮازات رﺷﺪ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر دور در اﯾﺮان ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده ، و ازآن در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .اﺻﻮل، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ  و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی در اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ روﺷﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

مقدمه این پروژه مالی رشته حسابداری

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺘﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ آن وﺟﻮد دارد  . اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺗﯿﺐ داری  و دﻓﺎﺗﺮ دﯾﻮاﻧﯽ و و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎج و ﺧﺮاج و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ و اﺟﺮای اﺻﻮل ﻣﺎﻟ ﯽ ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻮاﻧﯽ را از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، وﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻟﯿﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ …

 

اصل سالانه بودن بودجه
در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است که بودجه یک «پیش گویی» است. از انجا که زمان در پیش گویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک «اصل» محسوب می شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش گویی قرار می گیرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمی تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یک سال تهیه می شود که با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یک سال شمسی است. به این صورت که خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها، عملیات، درآمدها و هزینه ها و بالاخره کلیه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیش گویی می گردد…

چکیده پروژه مالی حسابداری اثرات بودجه بر رشد اقتصادی کشور:

این نکته کلیدی قابل بحث است که موفقیت بازار تنها زمانی تضمین شده است که بازارهای کافی وجود داشته باشد و تولید کنندگان و مصرف کنندگان رقابتی عمل نمایند و عدم وجود هر یک از این شرایط به معنای شکست بازار محسوب می شود. لذا نوعی دخالت دولت جهت تصحیح مکانیزم  بازار و کمک به تحقق اهداف رفاه اجتماعی ضروری است.تجربه کشورهای شرق اسیا نشان می دهد که استراتژی توسعه مجموعه ی پیچیده ای از سیاستهای مرتبط به هم می باشند  نبایستی فقط به استراتژی درون گرا یا جانشینی واردات استراتژی برون گرا و تشویق صادارت تقسیم شوند.شاید یکی از مهم ترین نکات این بحث، روش مداخله بوده است که توانایی یا تمایل دولت برای تنظیم سرمایه است. تجربه مداخله دولت از دیدگاه نهاد گرایان ممکن است قابل انتقال نباشد اما این دیدگاه کمک به تعویض نو و مجدد از نقش دولت فراتر و اندیشمندتر از دیدگاه لیبرال ها دارد و با انتقال درجات مختلف قابل اجراست که بستگی به سطح و درجه و اندازه توسعه در جوامع مختلف دارد. با توجه به درآمدهای نفتی و روند درآمدهای عمومی نیز مشخص می گردد که اگر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان دخالت دولت در امور اقتصای در نظر بگیریم، این نسبت تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر افزایش مخارج دولت بعنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی، نه بر اساس عوامل درونی که بر اساس عوامل بیرونی و به ویژه میزان صدور نفت و قیمت جهانی آن تحت تاثیر قرار گرفته است.در ارتباط با تأمین ثبات اقتصادی تنها کل درآمدها و مخارج دولت در رفع نوسانهای فصلی و ادواری اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه ترکیب درآمدها و مخارج دولت و همچنین پیگیری سیاستهای خاص در دریافت مالیاتهای مستقیم، عامل اصلی درجهت اهدای بخش خصوصی و همچنین جهت دادن و ثبات بخشیدن به فعالیتهای بخش مزبور بوده است.

تعداد صفحات : 2

↓↓↓↓↓دسته بندی پروژه های مالی حسابداری↓↓↓↓↓

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات حسابرسی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات بانکداری

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات حقوق و دستمزد

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات بازاریابی و فروش

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات بهای تمام شده

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات حسابداری دولتی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات سیستم حسابداری

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات اکسل و اکسس

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات بورس اوراق بهادار

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات اقتصادی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات سیستم انبارداری

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات صورتهای مالی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات استانداردهای حسابداری

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات مالیاتی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات نرم افزارهای حسابداری

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات دارایی ها +بدهی ها

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات شرکت های سهامی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات شرکت های تعاونی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات شرکت های صنعتی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات شرکت های تضامنی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات شرکت های بازرگانی

 • پروژه مالی حسابداری با موضوعات شرکت های خدماتی